Përparësitë dhe kompetencat thelbësore

– Ne do t’i njohim mundësitë e punësimit,
– Ne do t’i japim klientëve mundësi për punësim të qëndrueshëm,
– Ne do t’i ofrojmë asistencë në plotësimin e aplikacioneve dhe
– Ne do të kemi kontakte me punëdhënës dhe do t’iu ofrojmë atyre fuqi punëtore mjaft të kualifikuar