Emri i biznesit

Punësohu – Punësohu është një koncept i cili autorizon agjensionin t’i ndihmojë Burimet Njerëzore për të gjetur punë. Punësohu nënkupton se sikurse qëllimi i Burimeve Njerëzore poashtu edhe i yni është punësimi.